අපගේ සේවා

Beautytips.lk වෙතින් ලබා දෙන සේවා 

  • සාරි ජැකට් මැසීම (Creative Saree Jacket Sewing / Office & Normal Saree Jacket Sewing )
  • සාරි වැඩ දැමීම (Saree Work Service)
  • උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා සාරි කුලියට දීම (Saree Rental Service )
  • මේක් අප් කිරීම සහ උත්සව අවස්ථාවන් සඳහා හැඩගැන්වීම ( Dressing & Makeup)
  • කොණ්ඩා මෝස්තර දැමීම (Hairstyle)
  • අනෙකුත් ඇඳුම් නිර්මාණය (Dress Making Service)

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 071 222 4 999

[trustindex no-registration=google]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Call Now